Ve spolupráci s experty z různých oblastí jsme pro Vás připravili:


PROGRAMY slouží k seznámení se s metodou, zaškolení a radikálnímu prvotnímu pokroku.

SLUŽBY umožňují absolvování speciálních výkonů.

VÝROBKY jsou určeny pro domácí použití s cílem radikální změny stavu.

Všechno spolu vytváří funkční celek.

rehabilitace po ochrnutí centrální nervové soustavy
Ke stažení
Centrum celodenní rehabilitacePDF ke stažení (183 KB)
Pojetí biofeedbackuPDF ke stažení (106 KB)
Neuroplasticita a role biofeedbacku v budoucnuPDF ke stažení (59 KB)
Laboratoř biofeedbacku ředitel Bernard S. Brucker, PhD., ABPPPDF ke stažení (62 KB)
Dr. Bernard S. BruckerPDF ke stažení (34 KB)
Pacienti určení k likvidaciWord ke stažení (163 KB)

Rehabilitace po ochrnutí centrálního nervového systému, kam patří dětská mozková obrna, poranění mozku, míchy, páteře, mozková příhoda, roztroušená skleróza, je proces středně a dlouhodobý. Klade obtížně popsatelné nároky na všechny účastníky, terapeutem a pacientem počínaje.

Problémem je, mimo jiné, jak dosáhnout toho, aby se pacient stal hybnou silou rehabilitace namísto objektu manipulací a pasivního příjemce pomoci, a jak umožnit rehabilitaci intenzivní, individuální, domácí, efektivní a ekonomickou. Jak dosáhnout toho, aby pacient i terapeut měl přístup k informaci o fungování těla takříkajíc online? Jak informaci využít k rychlejšímu a efektivnějšímu dosažení terapeutického cíle.

Rehabilitace po ochrnutí centrálního nervového systému Při vzniku NZZ Ambulatoria, evropského terapeutického a školícího centra a denního stacionáře pro pacienty po ochrnutí centrálního nervového systému, jsme byli odhodláni přivést do republiky progresivní postupy a přístrojové vybavení z celého světa a propojit je s českou terapeutickou školou. Našimi učiteli jsou specialisté z USA, Ruska, Německa a našimi pacienty jsou lidé cílevědomí a odhodlaní.

Centrální nervový systém tvoří mozek, mozkový kmen a mícha. Buňky v CNS jsou trvalé. Jsou primárně formovány před narozením a individuálně vytvářeny do konce života jedince. Jestliže jsou tyto buňky zničeny mozkovým infarktem, poraněním mozku, mozkovou obrnou nebo poraněním míchy, není tělo schopné je nahradit. Proto lidé s postižením CNS mající za následek ochrnutí obvykle zaznamenávají zlepšení plynoucí z rehabilitace v průběhu 6 měsíců až 1 roku po postižení. Nedávné objevy z neuro a behaviorálních věd ukázaly, že nervové buňky v mozku, mozkovém kmeni a míše se u některých pacientů opravily dlouhodobým procesem. Dříve se mělo za to, že proces obnovy trvá pouze 6 – 12 měsíců po postižení. Dále bylo objeveno a prokázáno, že mozek, mozkový kmen a mícha mají mnohé speciální kmenové buňky, normálně během života nevyužívané. Bylo prokázáno, že za určitých podmínek mohou být tyto nevyužívané alternativní buňky použity k převzetí funkce buněk poškozených nebo zničených. Procedury založené na využití biofeedbacku jsou specificky vytvořeny tak, aby umožnily jednotlivci po ochrnutí naučit se nacházet a využívat použitelné nervové buňky. Je to cesta k obnově funkcí.

Rehabilitace po ochrnutí centrálního nervového systému Biofeedback je komplex metod a technologií, založených na principu biologické zpětné vazby zaměřených na zdokonalení samoregulace fyziologických funkcí organizmu. V průběhu seancí biofeedbacku získává pacient informaci o stavu orgánů a vnitřních systémů a učí se ovládat fyziologické funkce svého organizmu. Dostatečně dlouho trvající kurz tréninku založeného na principu biologické zpětné vazby učí pacienta využívat návyky samoregulace v každodenním životě. Existují různé metody biologické zpětné vazby umožňující regulovat různé funkce organizmu.

Rehabilitace po ochrnutí centrálního nervového systému Jednou z nich je IMF terapie. IMF terapie je integrovaný způsob mentálního cvičení založený na biologické zpětné vazbě zprostředkovaný přístrojem. Jde tedy o představou řízený myofeedback. Myofeedback je přístrojem vytvořená lehká elektrická stimulace svalu. Jedná se o zpětné hlášení podané pacientovi – jednotlivci. Pokud máme využít zbytkovou funkci k znovunaučení aktivního používání ochrnuté části těla, je vytvoření představy o pohybu základem. Je známo, že problémy učení přímo souvisejí s problémy představivosti, které jsou často řešitelné. Dalším systémem myografického biofeedbacku je BOSLAB – Myografický systém vyvinutý ve Vědeckovýzkumném institutu molekulární biologie a biofyziky Sibiřského oddělení Ruské akademie medicínských věd (VII MbaB SO RAMV) společně s Institutem neurologie RAMV, Moskva, prof. L. A. Černikova, pro léčbu a rehabilitaci nemocných CNS.

Síťová neurorehabilitace po ochrnutí CNS

Nebylo, není a nebude dostatek odborníků, kteří by se Vám mohli a chtěli při rehabilitaci po ochrnutí věnovat. Chcete rehabilitovat tehdy, kdy Vám to vyhovuje, a tak intenzivně, jak vydržíte? Systém síťové rehabilitace provozovaný v internetové síti Vám to umožní. I Vy můžete mít svého osobního učitele, analytika, terapeuta, nejlepšího z nejlepších. I Vy můžete dosáhnout maximálních výsledků. Všechno bude záviset na Vašem přístupu. Vícekanálové počítačové interface BI – 02M se software BOSLAB je označení systému pro registraci elektrofyziologických parametrů v reálném čase pro domácí použití. Systém přes elektrody přiložené na tělo pacienta získává terapeutické informace a ty průběžně zobrazuje na monitoru počítače. Počítačový systém BOSLAB poskytuje pacientovi online a terapeutovi na dálku informaci o průběhu a výsledcích terapie. Umožňuje prevenci a léčbu onemocnění 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Nejperspektivnějším a nejefektivnějším směrem pro regenerační terapii, jejímž prostřednictvím se pacient z pasivního objektu lékařských manipulací mění na aktivní subjekt veškerého léčebně – rehabilitačního procesu, obzvlášť se zřetelem k obvykle nevratným důsledkům poruch CNS, je nepochybně nová technologie počítačového biofeedbacku. V rámci této technologie vznikají unikátní možnosti tzv. motorického učení – stanovení cíle, výběr pohybového programu pro tu či jinou skupinu paretických (částečně ochrnutých) či paralyzovaných svalů, informace o dosažených výsledcích v režimu online, vysoká motivace pacienta. Hlavní je to, že technologie umožňuje pacientovi postupně se dostávat do optimálního motivačního srovnávacího (v podstatě autosrovnávacího) režimu: paralyzovaná svalová skupina se rozvíjí na základě srovnání s průběžným výsledkem dynamiky elektrické aktivity svalů nebo jiného ukazatele tonické nebo fázové aktivity skeletové svalové soustavy se stavem na zdravé straně.

Rehabilitace po ochrnutí centrálního nervového systému Povrchové elektrody jsou umístěny na svaly s omezenou funkcí nebo na svaly nefunkční. Tyto elektrody neposkytují žádnou stimulaci, ale aktuálně přijímají aktivity motorických neuronů z mozku, mozkového kmene a míchy v okamžiku jejich příchodu ke svalu. Elektrody jsou propojeny se speciálně navrženým počítačem, který přesně a rychle zpracovává a zobrazuje na monitoru tyto motorické signály v reálném čase. Takto může pacient a každý v reálném čase pozorovat, jak jsou využívány nervové buňky mozkové, mozkového kmene a míchy, což je obvykle jednotlivci, lékaři a terapeutovi nepřístupná informace. Systémem jsou zjistitelné i prahové hodnoty neuronové aktivity v řádech miliontin voltů. Tato informace použitá v kontextu učebních paradigmat umožňuje jedinci nalézt alternativní živé nervové buňky v mozku, mozkovém kmeni a míše a propojit je se svaly. V případech, kdy přichází minimální signál motorických neuronů do svalu, což má za následek slabou funkci svalu nebo jeho nefunkci, může tato procedura jedince naučit efektivnějšího využití zbývajících nervových buněk za účelem dosažení většího počtu spojení neuronů se svalem. To umožní jeho zesílení. V případech, kdy je problémem nekoordinace svalových skupin bránící funkci, může tato procedura naučit jednotlivce, jak použít buňky CNS efektivnějším způsobem. Začleněním izolovaných motorických neuronů do specifických svalových skupin v koordinovaných funkčních vzorech. Koordinované funkční vzory se stávají dokonalejšími doplňováním nových spojení, posilňováním všech spojení a jejich vzájemnou koordinací. Jednou naučené se stává trvalým.

Rehabilitace po ochrnutí centrálního nervového systému Je důležité pochopit, že tyto procedury nenahrazují fyzikální a pracovní procedury, ale poskytují nenahraditelný terapeutický prvek vytvořený k práci na neuroúrovni, prvek neobsažený v jiných terapiích. Jakmile jednotlivec získá vyšší úroveň zapojení motorických neuronů a lepší koordinaci motorických neuronů, mohou tyto svaly jako první reagovat na terapeutické procedury a mohou dokonce mít dříve neexistující odezvu na tato ošetření. Časový úsek, který uplynul od postižení CNS není faktorem znemožňujícím užití této metody, jelikož metoda pracuje se zbylými, nepoškozenými buňkami CNS, které nemají souvislost s dobou uplynulou od poškození.

Polohovací a pohybový trenažér

Pro umocnění dosavadních dílčích výsledků nám pomáhá dynamický vertikalizátor BALANCE Trainer. Tento polohovací a současně pohybový trenažér propojený přes počítač s obrazovkou monitoru umožňuje zobrazit informaci o změně těžiště stojícího pacienta – jednotlivce. Na monitoru se objevují motivační úkoly různého stupně obtížnosti, které stojící pacient změnou polohy svého těla plní. Pacient je poutavou a motivační formou vtažen do děje probíhajícího před ním na monitoru počítače. Dosažený stupeň zlepšení je zobrazen a slouží jemu i jeho terapeutovi jako pracovní nástroj další terapie. Výsledky dosažené pacientem při užití systému BOSLAB nefyzickým cvičením jsou umocňovány prací pacienta ve svislé poloze se všemi přínosy vertikalizace.

Podařilo se nám vytvořit rehabilitační koncept zahrnující diagnostiku i terapii. Pracujeme s reálnými fakty a velmi přesnými informacemi. Autory jeho jednotlivých prvků jsou odborníci na danou problematiku z několika zemí. Ambulatorium je místo, kde mohou všichni zájemci – poskytovatelé péče i pacienti – spolupracovat při dosahování svých profesních i osobních cílů.

Systém i prvky lze získat pro využití jednotlivci i skupinami pacientů.

Text: Ing. Klouda Miloslav, Indruch Michal